Parshat

בְּהַעֲלֹתְךָ – B’ha’alotcha

May 25, 2013

Torah: Numbers 8:1-12:16

Haftarah: Zechariah 2:14-4:7

B’rit Chadashah: Revelation 11:1-9

 

Follow Kehilat Sar Shalom

Help Support Kehilat Sar Shalom