Weekly Torah Readings

וַיְחִ֤י—Vayechi

January 2 2021
title

Torah:
Genesis 47:28-50:26

Haftarah:
1 Kings 2:1-12

Brit Chadashah:
1 Peter 1:1-9

שְׁמוֹת֙—Shemot

January 9 2021
title

Torah:
Exodus 1:1-6:1

Haftarah:
Isaiah 27:6-28:13; 29:22-23

Brit Chadashah:
1 Corinthians 14:13-25

וָאֵרָ֗א—Vaera

January 16 2021
title

Torah:
Exodus 6:2-9:35

Haftarah:
Ezekiel 28:25-29:21

Brit Chadashah:
Revelation 16:1-21

בֹּ֖א—Bo

January 23 2021
title

Torah:
Exodus 10:1-13:16

Haftarah:
Jeremiah 46:13-28

Brit Chadashah:
Romans 9:14-29

בְּשַׁלַּ֣ח—Beshalach

January 30 2021
title

Torah:
Exodus 13:17-17:16

Haftarah:
Judges 4:4-5:31

Brit Chadashah:
Revelation 19:1-20:6

יִתְר֙וֹ—Yitro

February 6 2021
title

Torah:
Exodus 18:1-20:23

Haftarah:
Isaiah 6:1-7:6; 9:5-6

Brit Chadashah:
Matthew 5:8-20

מִּשְׁפָּטִ֔יםֹ—Mishpatim

February 13 2021
title

Torah:
Exodus 21:1-24:18

Haftarah:
Jeremiah 34:8-22; 33:25-26

Brit Chadashah:
Matthew 17:1-11

תְּרוּמָ֑ה—Terumah

February 20 2021
title

Torah:
Exodus 25:1-27:19

Haftarah:
1 Kings 5:26-6:13

Brit Chadashah:
2 Corinthians 9:1-15

תְּצַוֶּ֣ה—Tetzaveh

February 27 2021
title

Torah:
Exodus 27:20-30:10

Haftarah:
Ezekiel 43:10-27

Brit Chadashah:
Hebrews 13:10-16

כִּ֣י תִשָּׂ֞א—Ki Tisa

March 6 2021
title

Torah:
Exodus 30:11-34:35

Haftarah:
1 Kings 18:1-39

Brit Chadashah:
2 Corinthians 3:1-18

Follow Kehilat Sar Shalom

Help Support Kehilat Sar Shalom