Parshat

כִּי תָבוֹא– Ki Tavo

September 01 2018
title

Torah:
Deuteronomy 26:1-29:9

Haftarah:
Isaiah 60:1-22

Brit Chadashah:
Luke 24:44-53

נִצָּבִים– Nitzavim

September 08 2018
title

Torah:
Deuteronomy 29:9-30:20

Haftarah:
Isaiah 61:10-63:9

Brit Chadashah:
John 15:1-11

עֶרֶב רֹאש הַֹשָּנָה– Erev Rosh HaShanah

September 9 2018
title

Torah:
Genesis 21:1-34; Numbers 29:1-6

Haftarah:
1 Samuel 1:1-2:10

Brit Chadashah:
1 Thessalonians 4:13-18

רֹאֹש הַֹשָּנָה– Rosh HaShanah

September 10 2018
title

Torah:
Genesis 21:1-34

Haftarah:
Jeremiah 31:1-19

Brit Chadashah:
1 Thessalonians 4:13-18

וַיֵּלֶךְ– Vayeilech
Shabbat Shuva
September 15 2018
title

Torah:
Deuteronomy 31:1-30

Haftarah:
Hosea 14:2-10; Micah 7:18-20; Joel 2:15-27

Brit Chadashah:
Romans 10:1-17

עֶרֶב יוֹם כִּפּוּר– Erev Yom Kippur
Kol Nidre כָּל נִדְרֵי
September 18 2018
title

Torah:
Leviticus 16:1-34; Numbers 29:7-11

Haftarah:
Isaiah 57:14-58:14

Brit Chadashah:
2 Corinthians 5:10-21

יוֹם כִּפּוּר – Yom Kippur

September 19 2018
title

Torah:
Leviticus 18:1–30

Haftarah:
Jonah 1:1-4:11; Micah 7:18-20

Brit Chadashah:
2 Corinthians 5:10-21

הַאֲזִינוּ– Ha'azinu

September 22 2018
title

Torah:
Deuteronomy 32:1-52

Haftarah:
2 Samuel 22:1-51

Brit Chadashah:
Romans 10:17-11:12; 12:19; 15:9-10

סֻכּוֹת – Sukkot
Shabbat Chol HaMoed Sukkot
September 29 2018
title

Torah:
Exodus 33:12-34:26

Haftarah:
Ezekiel 38:18-39:16

Brit Chadashah:
Revelation 19:1-16

בְּרֵאשִׁ֖ית - Bereshit

October 6 2018
title

Torah:
Genesis 1:1-6:8

Haftarah:
Isaiah 42:5-43:10

Brit Chadashah:
Revelation 22:6-21

נֹחַ - Noach

October 13 2018
title

Torah:
Genesis 6:9-11:32

Haftarah:
Isaiah 54:1-55:5

Brit Chadashah:
Matthew 24:36-46

לֶךְ־לְךָ֛ - Lech Lecha

October 20 2018
title

Torah:
Genesis 12:1-17:27

Haftarah:
Isaiah 40:27-41:16

Brit Chadashah:
Romans 4:1-25

Follow Kehilat Sar Shalom

Help Support Kehilat Sar Shalom