Parshat

וַיִּשְׁלַ֙ח - Vayishlach

December 2 2017
title

Torah:
Genesis 32:3-36:43

Haftarah:
Obadiah 1:1-21

Brit Chadashah:
Hebrews 11:11-20

וַיֵּ֣שֶׁב - Vayeshev

December 9 2017
title

Torah:
Genesis 37:1-40:23

Haftarah:
Amos 2:6-3:8

Brit Chadashah:
Matthew 1:1-6; 16-25

מִקֵּ֖ץ- Miketz

December 16 2017
title

Torah:
Genesis 41:1-44:17

Haftarah:
Zechariah 2:14-4:7

Brit Chadashah:
Matthew 27:15-46

וַיִּגַּ֙שׁ- Vayigash

December 23 2017
title

Torah:
Genesis 44:18-47:27

Haftarah:
Ezekiel 37:15-28

Brit Chadashah:
Luke 6:12-16

וַיְחִ֤י- Vayechi

December 30 2017
title

Torah:
Genesis 47:28-50:26

Haftarah:
1 Kings 2:1-12

Brit Chadashah:
1 Peter 1:1-9

שְׁמוֹת֙- Shemot

January 6 2018
title

Torah:
Exodus 1:1-6:1

Haftarah:
Isaiah 27:6-28:13; 29:22-23; Jeremiah 1:1-2:3

Brit Chadashah:
1 Corinthians 14:13-25

וָאֵרָ֗א - Vaera

January 13 2018
title

Torah:
Exodus 6:2-9:35

Haftarah:
Ezekiel 28:25-29:21

Brit Chadashah:
Revelation 16:1-21

בֹּ֖א- Bo

January 20 2018
title

Torah:
Exodus 10:1-13:16

Haftarah:
Jeremiah 46:13-28

Brit Chadashah:
Romans 9:14-29

בְּשַׁלַּ֣ח- Beshalach

January 27 2018
title

Torah:
Exodus 13:17-17:16

Haftarah:
Judges 4:4-5:31

Brit Chadashah:
Revelation 19:1-20:6

יִתְר֙וֹ - Yitro

February 3 2018
title

Torah:
Exodus 18:1-20:23

Haftarah:
Isaiah 6:1-7:6; 9:5-6

Brit Chadashah:
Matthew 5:8-20

Follow Kehilat Sar Shalom

Help Support Kehilat Sar Shalom