Parshat

*|||*heb*|||*

February 16 2019
title

Torah:
Exodus 27:20-30:10

Haftarah:
Ezekiel 43:10-27

Brit Chadashah:
Hebrews 13:10-16

*|||*heb*|||*

February 23 2019
title

Torah:
Exodus 30:11-34:35

Haftarah:
1 Kings 18:1-39

Brit Chadashah:
2 Corinthians 3:1-18

*|||*heb*|||*
Shabbat Shekalim
March 2 2019
title

Torah:
Exodus 35:1-38:20; 30:11-16

Haftarah:
1 Kings 7:40-50; 2 Kings 12:1-17

Brit Chadashah:
Hebrews 9:1-11; 8:1-12

*|||*heb*|||*

March 9 2019
title

Torah:
Exodus 38:21-40:38

Haftarah:
1 Kings 7:51-8:21

Brit Chadashah:
Hebrews 8:1-12

*|||*heb*|||*
Shabbat Zachor
March 16 2018
title

Torah:
Leviticus 1:1-5:26; Deuteronomy 25:17-19

Haftarah:
Isaiah 45:16-46:15; 1 Samuel 15:2-34

Brit Chadashah:
Hebrews 10:1-18

*|||*heb*|||*

March 21 2019
title

Torah:
Exodus 17:8-16

Haftarah:
Esther 1:1-10:3

Brit Chadashah:
Hebrews 11:1-40

*|||*heb*|||*

March 23 2019
title

Torah:
Leviticus 6:1-8:36

Haftarah:
Jeremiah 7:21-8:3; 9:23-24

Brit Chadashah:
Hebrews 9:11-28

*|||*heb*|||*
Shabbat Parah
March 30 2019
title

Torah:
Leviticus 9:1-11:47; Numbers 19:1-22

Haftarah:
2 Samuel 6:1-7:17; Ezekiel 36:16-38

Brit Chadashah:
Hebrews 7:1-19

*|||*heb*|||*
Shabbat HaChodesh
March 29 2014
title

Torah:
Leviticus 12:1-13:59; Numbers 12:1-20

Haftarah:
2 Kings 4:42-5:19; Ezekiel 45:16-46:18

Brit Chadashah:
Luke 7:18-35

Follow Kehilat Sar Shalom

Help Support Kehilat Sar Shalom