Weekly Torah Readings

אַחֲרֵ֣י-מ֔וֹת­ קְדֹשִׁ֣ים—Acharei Mot—Kedoshim

05/02/2020
title

Torah:
Leviticus 16:1-20:27

Haftarah:
Ezekiel 22:1-19; Malachi 3:4-24; Amos 9:7-15

Brit Chadashah:
1 Corinthians 6:9-20; Matthew 5:43-48

אֱמֹ֥ר—Emor

05/09/2020
title

Torah:
Leviticus 21:1-24:23

Haftarah:
Ezekiel 44:15-31

Brit Chadashah:
Luke 14:12-24

*|||*heb*|||*

05/16/2020
title

Torah:
Leviticus 25:1-27:34

Haftarah:
Jeremiah 32:6-32:27; 16:19-17:14

Brit Chadashah:
Luke 4:16-21; Matthew 22:1-14

בְּמִדְבַּ֥ר—Bamidbar

05/23/2020
title

Torah:
Numbers 1:1-4:20

Haftarah:
Hosea 2:1-22

Brit Chadashah:
Romans 9:22-33

נָשֹׂ֗א—Nasso

06/06/2020
title

Torah:
Numbers 4:21-7:89

Haftarah:
Judges 13:2-25

Brit Chadashah:
John 12:20-36

בְּהַעֲלֹֽתְךָ—Beha'alotcha

06/13/20
title

Torah:
Numbers 8:1-12:16

Haftarah:
Zechariah 2:14-4:7

Brit Chadashah:
Revelation 11:1-19

שְׁלַח—Sh'lach

06/20/20
title

Torah:
Numbers 13:1-15:41

Haftarah:
Joshua 2:1-24

Brit Chadashah:
Hebrews 3:7-4:11

קֹ֔רַח—Korach

06/27/20
title

Torah:
Numbers 16:1-18:32

Haftarah:
1 Samuel 11:14-12:22

Brit Chadashah:
Acts 5:1-11

Follow Kehilat Sar Shalom

Help Support Kehilat Sar Shalom