Parshat

תַזְרִ֔יעַ-מְּצֹרָ֔ע- Tazria-Metzora

April 21 2015
title

Torah:
Leviticus 12:1-15:33

Haftarah:
2 Kings 4:42-5:19; 7:3-20

Brit Chadashah:
Matthew 23:16-24:2; 30-31; Luke 7:18-35

אַחֲרֵ֣י מ֔וֹת­ קְדֹשִׁ֣ים- Acharei Mot - Kedoshim

April 28 2018
title

Torah:
Leviticus 16:1-20:27

Haftarah:
Ezekiel 22:1-19; Malachi 3:4-24; Amos 9:7-15

Brit Chadashah:
1 Corinthians 6:9-20; Matthew 5:43-48

*|||*heb*|||*

May 5 2018
title

Torah:
Leviticus 21:1-24:23

Haftarah:
Ezekiel 44:15-31

Brit Chadashah:
Luke 14:12-24

*|||*heb*|||*

May 12 2018
title

Torah:
Leviticus 25:1-27:34

Haftarah:
Jeremiah 32:6-32:27; 16:19-17:14

Brit Chadashah:
Luke 4:16-21; Matthew 22:1-14

*|||*heb*|||*

May 19 2018
title

Torah:
Numbers 1:1-4:20

Haftarah:
Hosea 2:1-22

Brit Chadashah:
Romans 9:22-33

*|||*heb*|||*

May 26 2018
title

Torah:
Numbers 4:21-7:89

Haftarah:
Judges 13:2-25

Brit Chadashah:
John 12:20-36

*|||*heb*|||*

*|||*date*|||*
title

Torah:
Numbers 8:1-12:16

Haftarah:
Zechariah 2:14-4:7

Brit Chadashah:
Revelation 11:1-19

*|||*heb*|||*

*|||*date*|||*
title

Torah:
Numbers 13:1-15:41

Haftarah:
Joshua 2:1-24

Brit Chadashah:
Hebrews 3:7-4:11

*|||*heb*|||*

*|||*date*|||*
title

Torah:
Numbers 16:1-18:32

Haftarah:
1 Samuel 11:14-12:22

Brit Chadashah:
Acts 5:1-11

*|||*heb*|||*

*|||*date*|||*
title

Torah:
Numbers 19:1-22:1

Haftarah:
Judges 11:1-33

Brit Chadashah:
John 3:10-21

*|||*heb*|||*

*|||*date*|||*
title

Torah:
Numbers 22:2-25:9

Haftarah:
Micah 5:6-6:8

Brit Chadashah:
Romans 11:25-32

Follow Kehilat Sar Shalom

Help Support Kehilat Sar Shalom