Parshat

רְאֵ֗ה - Re'eh

*|||*date*|||*
title

Torah:
Deuteronomy 11:26-16:17

Haftarah:
Isaiah 54:11-55:5

Brit Chadashah:
John 7:37-52

שֹׁפְטִ֣ים - Shoftim

*|||*date*|||*
title

Torah:
Deuteronomy 16:18-21:9

Haftarah:
Isaiah 51:12-52:12

Brit Chadashah:
Matthew 3:1-17

Follow Kehilat Sar Shalom

Help Support Kehilat Sar Shalom